Regulamin rozdania SOS SKIN:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem oraz fundatorem rozdania jest SOS SKIN Magda Szlehuber, ul. Kupiecka 14a/28 44-206 Rybnik, NIP: 6423223578.
 2. Rozdanie rozpoczyna się dnia 7.08.2020 i trwa do 17.08.2020 włącznie.
 3. Rozdanie jest organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook https://www.facebook.com/SOS-SKIN-104598937939611/
 4. Organizator rozdania oświadcza, że rozdanie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.).
 5. com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją rozdania na łamach serwisu.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem rozdania może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w rozdaniu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
 1. b) nie jest pracownikiem Organizatora,
 2. c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem rozdania i wyłonieniem Zwycięzcy czuwająca osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora. W skład Komisji rozdania wchodzą 3 osoby: Magda Szlehuber, Karolina Szlehuber, Izabela Wąsowicz
 1. O wynikach rozdania Organizator poinformuje pod postem rozdania.

NAGRODY

 1. W rozdaniu nagrodzone zostaną 2 osoby.
 2. Nagrodą główną jest zestaw kosmetyków marki Trawiaste składający się z „HIBISKUS PĄKI TOPOLI -lekki krem na dzień” oraz „Peeling owocowy malina-porzeczka”. Wartość zestawu to 200 zł.
 3. Zdobywcą nagród będą 2 osoby które w dniach od 07.08.2020 do 17.08.2020 włącznie:
 1. a) Zaobserwują nasz fanpage na Facebooku i Instagramie,
 2. b) Odpowiedzą na pytanie: „Jaki jest Twój ulubiony etap pielęgnacyjny?”
 1. Laureaci zostaną ogłoszeni w ciągu tygodnia od zakończenia rozdania pod zamieszczonym postem rozdania.
 2. Nagroda nie polega wymianie ani zamianie, a w szczególności na pieniądze.
 3. Nagroda zostanie wysłana do tygodnia po otrzymaniu danych osobowych i danych koniecznych do wysyłki. Jeżeli Organizator nie otrzyma danych osobowych do wysyłki w ciągu tygodnia, w takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody. Wtedy wylosujemy kolejnego zwycięzcę.
 4. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku złamania któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

REKLAMACJA:

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z rozdania należy składać w formie pisemnej na maila kontakt@sosskin.pl
 2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest uczestnik rozdania.
 3. Termin do wniesienia reklamacji wynosi 2 dni od daty zakończenia rozdania.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od organizatora.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony w formie odpowiedzi na maila.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

DANE OSOBOWE DO ROZDANIA

 1. Z udziałem w rozdaniu wiąże się podanie danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i adresu zamieszkania do wysyłki.  Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych.
 1. Przystępując do rozdaniai akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rozdania i wydania nagrody oraz w związku z ewentualnym postępowaniem reklamacyjnym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 1. Administratorem danych osobowych jest SOS SKIN Magda Szlehuber, Ul. Kupiecka 14a/28 44-206 Rybnik, NIP: 6423223578, REGON: 386147089.
 2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.b w/w Rozporządzenia.
 1. Administrator przekazuje Dane Uczestników wyłącznie podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora, takie jak: usługi marketingowe, związane z bezpośrednią obsługą profilu na Facebooku oraz podmiotom świadczącym usługi prawne.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rozdaniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w rozdaniu.
 1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia rozdania i przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu udziału w rozdaniu. Po tym okresie dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 1. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Rozdaniu z przyczyn będących poza kontrola Organizatora, dotyczy to w szczególności problemów technicznych, skutkujących problemami komunikacyjnymi, bądź w jakikolwiek inny sposób mogących wpływać na ostateczne wyniki rozdania.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika, bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w rozdaniu.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.